ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

cropped-cropped-cebaceb1cf84ceaccebbcebfceb3cebfcf8211.jpegOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Θέμα: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2019-2020»
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 6906 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,9
2 8954 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,7
3 10213 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,2
4 8677 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,8
5 10037 2007 Ν. 3475/2006 Άλλο άνω των 25 10,9
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 6980 2016 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,2
Θέμα: <<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ -ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020» – ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΩΣ5Ω4653ΠΣ-ΔΦΝ>>

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ.
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Πίνακα , τους παρακάτω υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν
αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με το ν. 4186/2013, όπως ισχύει (Α’ 193):

α) να είναι κάτοχοι α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑ.Λ. του
ν.4386/2016, του ν. 4186/2013 ή του ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α2)
απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016, του ν.
4186/2013 και του ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α3) απολυτηρίου και πτυχίου
του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) του ν. 4415/2016, όπως ισχύει,
β) να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ.
131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2298)ή άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ή όπως
περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα
12.00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης λόγω τεχνικώνπροβλημάτων, οι
υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση (συνημμένο έντυπο αίτησης) στο ΕΠΑ.Λ. επιλογής
τους την Τρίτη8 Οκτωβρίου 2019 και έως 14.00, και τα ΕΠΑ.Λ να προχωρήσουν στην καταχώριση των αιτήσεων
αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr Στη
συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και
υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα-δικαιολογητικά στις διευθύνσεις των
ΕΠΑ.Λ του επισυναπτόμενου Πίνακα μέχρι και την Τρίτη8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης ή τεχνικού προβλήματος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να
επικοινωνούν με τα ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση. Εάν δεν εξυπηρετηθούν μπορούν
να αποστέλλουν e-mailστην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mathiteia@sch.gr.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και
έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη (http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-
2/mathiteia/odigos-efarmogis). Τονίζεται ότι ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον
μαθητευόμενο.
Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Δ΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας έχει
δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικάείναι τα ακόλουθα:
A) Φωτοαντίγραφο:
1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
3. ταυτότητας
4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. αποδεικτικού ΑΦΜ*
6. γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με
έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
B) Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο 2)
* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να προσκομίσει

ΕΡΓΟ NOESIS

«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ»

ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

«Ελεγχόμενο Σύστημα Αυτοματισμού σε Θερμοκήπιο,(Θερμοκρασίας- Υγρασίας,βροχής και φωτισμού) και Περιβάλλοντα Χώρου»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ NOESIS

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 :Τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-Στρατιωτικές-Αστυνομία

ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
278_4640010_EPAL.xls

Κωδ. Υποψηφ. Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
18111063 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
18111064 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
18111065 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
18111066 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
18111080 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
18111081 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
18111082 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
18111085 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
18111087 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
18111089 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΟι Επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

  1. ΑΛΛΙΟΥ ΑΟΥΡΕΛ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
  2. ΝΑΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ Μακρακώμης συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου για τις επιδόσεις τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τους εύχεται καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία!

Οι Επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016
Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΑΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (1ος )ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Επιστολή Υπουργού ΥΠΠΕΘ προς εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ
Ενημερωτικό_φυλλάδιο_για_τα_ΕΠΑΛ

 

Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο «Τα τοπία της Δυτικής Φθιώτιδας μέσα από τη ζωγραφική ντόπιων καλλιτεχνών και τις φωτογραφίες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας». ΕΠΑΛ Μακρακώμης 2015-2016

13051748_10209258124312957_1558317672507606835_n (1) 13082608_10209258124512962_5248347565431741092_n 13051748_10209258124312957_1558317672507606835_n

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τομέας : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

-Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
-Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
-Τεχνικός Οχημάτων
-Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (υπό έγκριση)
Τομέας : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

-Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
-Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
-Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
-Τεχνικός Αυτοματισμού (υπό έγκριση)
Τομέας : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

-Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
-Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
-Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

Τομέας : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
-Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
-Τεχνικός Ζωϊκής Παραγωγής
-Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
-Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Τομέας : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

-Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
-Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
-Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (υπό έγκριση)

 

-Οι μαθητές στην Α΄ τάξη επιλέγουν Ομάδα Προσανατολισμού.

– Οι μαθητές που εγγράφονται στη Β΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε ειδικότητα που επιθυμούν, ανεξαρτήτως της ομάδας προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη.

– Οι ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες που λειτουργούν κάθε φορά (από τον παραπάνω κατάλογο) εξαρτώνται από τις προτιμήσεις των μαθητών και τη συμπλήρωση του απαραίτητου ελάχιστου αριθμού μαθητών που απαιτείται κατά περίπτωση.

 

Σχόλια
  1. Ο/Η Γεώργιος Κονδυλόπουλος λέει:

    Μπράβο σε εσάς και στους καθηγητές σας!!! Μακάρι να λειτουργούσαν όλα τα σχολεία σ αυτό το επίπεδο!! Συνεχίστε έτσι…!!!

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s